Wedstrijdreglement

1. De wedstrijden worden georganiseerd door De Rijkste Belgen. Per wedstrijd kunnen specifieke aanvullende deelnemingsvoorwaarden gelden. Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben die specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene.

2. De Rijkste Belgen behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen wegens redenen buiten haar wil of wegens overmacht. De Rijkste Belgen kan daarvoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege De Rijkste Belgen.3. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende beslissingen vanwege De Rijkste Belgen zijn zonder verhaal. De winnaars worden persoonlijk verwittigd via mail.

4. De wedstrijd staat open voor alle personen die op Belgisch grondgebied wonen, met uitsluiting van de personeelsleden van De Rijkste Belgen (of personen die op dezelfde woonplaats wonen) en van elke onderneming die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken is. Per deelnemer zal slechts één deelname in aanmerking worden genomen.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. De Rijkste Belgen houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door De Rijkste Belgen opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

5. De deelname aan de wedstrijden van De Rijkste Belgen houdt het verwerken van bepaalde persoonsgegevens in. De Rijkste Belgen draagt in dit kader geen enkele verantwoordelijkheid. De Rijkste Belgen verbindt er zich evenwel toe strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot de ontvangen informatie. Deze gegevens zullen enkel dienen om de wedstrijd te beheren en de winnaars te identificeren en worden in geen geval doorgegeven aan derden. Meer info in het privacybeleid.

6. Laattijdige deelnames worden niet in overweging genomen. Enkel deelnames die binnen het wedstrijdmoment vallen, komen in aanmerking om te winnen. Noch De Rijkste Belgen noch een ander bedrijf of persoon kan verantwoordelijk gesteld worden bij verlies van gegevens.

7. In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt De Rijkste Belgen zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.

8. De hierboven vermelde prijzen zijn noch overdraagbaar, noch omwisselbaar, noch uitbetaalbaar in geld.

9. De Rijkste Belgen behoudt zich het recht de prijzen persoonlijk in handen van de winnaars te overhandigen en gebruik te maken van hun naam en foto’s genomen tijdens de overhandiging van de prijzen, dit voor de promotionele doeleinden. De deelnemer gaat hiermee akkoord louter door het deelnemen aan de wedstrijd.

10. Het louter deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van het huidig reglement, zonder voorbehoud.

 

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

Ontvang dagelijks de meest interessante berichten over De Rijkste Belgen.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.