De Luxemburgse vermogensverzekering : het kompas voor uw vermogensplanning

silhouette of family on the beach at dusk.

Een Luxemburgse vermogensverzekering is een uitstekend vehikel om aan vermogensplanning te doen. Men kan een schenking organiseren en toch de controle behouden, de tegoeden binnen de eigen familie verankeren of uitkeringen doen aan goede doelen. Na de “veiligheid” en het “rendement” is het aspect “planning” het derde luik in onze reeks over de Luxemburgse vermogensverzekering. Met zo’n kompas blijft het familiaal vermogen op het rechte pad. Dossier Luxemburgse vermogensverzekering, deel III: Planning

Een Luxemburgse vermogensverzekering (vergelijkbaar met een levensverzekering van het type Tak 23 in België) biedt een grote flexibiliteit met betrekking tot de vrijheid van overdracht van het familiaal vermogen De discretie die ermee gepaard gaat kan familieruzie helpen vermijden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de voorgenomen planning aan te passen aan de steeds wijzigende omstandigheden van het dagelijks leven zodat de eigen belangen gevrijwaard blijven.

Via een Luxemburgse vermogensverzekering kunnen zelfs de belangen van de overlevende partner, van minderjarige begunstigden of handelingsonbekwamen beschermd worden of kan het familiaal vermogen beveiligd worden tegen de eventuele spilzucht van sommige andere begunstigden.

Veel niet fiscale redenen dus om in een Luxemburgse vermogensverzekering te stappen.

Vrijheid in de begunstiging

De verzekeringsnemer van een Luxemburgse vermogensverzekering heeft principieel de vrijheid om in alle discretie te bepalen wie wat wanneer krijgt bij het overlijden van het laatste van de verzekerde levens. De begunstigden worden daar in principe niet over ingelicht. Zelfs reservataire erfgenamen kunnen van de Luxemburgse verzekeringsmaatschappij geen inlichtingen bekomen over verzekeringscontracten van de overledene. Die informatie zouden ze wel kunnen krijgen als het gaat over banktegoeden in België van de overledene.

Deze vrijheid om te beschikken wordt enigszins beperkt als er reservataire erfgenamen zijn. Erfgenamen met een voorbehouden erfdeel zouden inkorting kunnen vragen indien zij voor de rechtbank kunnen bewijzen dat door de uitkering van de vermogensverzekering aan de begunstigden hun reservatair deel werd aangetast.

Shot of people gathered in a hospital room looking at the camera

Wijziging van de begunstigde

De mening van de verzekeringsnemer over bepaalde begunstigden kan behoorlijk veranderen in de tijd. De genegenheid die men koesterde kan omslaan in ruzie. Vandaar de dat verzekeringsnemer de begunstiging kan wijzigen; zowel op het vlak van de aangeduide personen, de bedragen als de timing van uitbetaling. Dit gebeurt door middel van een eenvoudig aangetekend schrijven gericht aan de levensverzekeraar. De begunstigden moeten hiervoor niet geraadpleegd worden en zij worden hiervan ook niet ingelicht. Tenzij, in het geval de begunstigden formeel de begunstiging zouden hebben aanvaard, dan is hun instemming wel vereist om deze wijzigingen door te voeren.

Bescherming van de overlevende partner

Men kan de langstlevende partner ook beschermen tegen de aanspraken van de kinderen van de overleden partner op de tegoeden in de lopende vermogensverzekering. Samenwonenden, ongehuwde partners en partners gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen kunnen samen een levensverzekering afsluiten met een tontine-beding. Bij overlijden van één partner wordt de langstlevende partner beschouwd als de enige en volle eigenaar van het verzekeringscontract en dit vanaf het begin ervan. Aan bestaande levensverzekeringen zouden die partners nog een beding van aanwas kunnen toevoegen om dat resultaat te bereiken.

Gatsby & White - planners for life

Bescherming van minderjarigen en zorgenkinderen

Via een vermogensverzekering kan men een gedetailleerd uitbetalingsplan voorzien dat gespreid wordt in de tijd ten voordele van kinderen, of zelfs kleinkinderen, minderjarig op het moment van het overlijden van de grootouder-verzekeringsnemer. Op dezelfde manier kan men voorzien in de behoeften van zogenaamde “zorgenkinderen”, dat zijn meerderjarige handelingsonbekwamen. Dit kan de vorm aannemen van een schooltoelage, een studiebeurs, een jaartoelage, een bekwaamheids- of een verzorgingsfonds. Een protector kan aangesteld door de verzekeringsnemer om te waken over de correcte uitvoering van die post-mortem modaliteiten.

Bescherming tegen verspilzuchtige begunstigden

Voor sommige begunstigden zou een directe erfenis een vergiftigd geschenk kunnen zijn. Voor hen kan een Luxemburgse vermogensverzekering in combinatie met andere vermogensstructuren voorzien in een gespreide overdracht in de tijd om hen in hun bestedingen te beschermen tegen zichzelf of tegen hun omgeving. Zo zou de begunstigde eerst een jaarlijkse toelage kunnen krijgen van bijvoorbeeld 100.000 euro tot de leeftijd van bijvoorbeeld 30 jaar, of 35 jaar, en daarna zou het saldo van zijn kindsdeel kunnen overgemaakt worden in 3 schijven verdeeld over de volgende 15 jaar.

Testament

Schenken en controle

Schenkingen in combinatie met een Luxemburgse vermogensverzekering laten toe van een zekere mate van controle te behouden. Een voorbehoud van vruchtgebruik verzekert de schenker van een uitkering van de genoten interesten en dividenden op het kapitaal; of van een soort lijfrente van 4%. Met de huidige lage interestvoeten moet men evenwel voorzichtig zijn bij het vastleggen van de voorbehouden lijfrente. Het kan ook niet de bedoeling zijn dat de begunstigden zouden moeten interen op het kapitaal om de schenker van een uitkering te voorzien.

In elk geval laat de techniek van de schenking gekoppeld aan een instap in een Luxemburgse vermogensverzekering toe om het familiaal vermogen op een fiscaal vriendelijke manier over te dragen op de volgende generatie. De fiscale druk van de erfbelasting op een legale manier vermijden maakt een essentieel kenmerk uit van een degelijke vermogensplanning.

Omkeerbaarheid indien nodig

Een beding van erfrechtelijke terugkeer kan erin voorzien dat bij het vooroverlijden van het begunstigde kind de schenking automatisch terugkeert naar de schenker. Een uitsluitingsclausule en een verbod tot inbreng in het gemeenschappelijk vermogen van het begunstigde kind kunnen er voor zorgen dat de schenking “aan de goede kant van de familie” blijft bij het overlijden van het kind of in geval van diens echtscheiding.

Daarnaast kan de verzekeringsnemer desgevallend geheel of gedeeltelijke afkopen doen om te voorzien in zijn eigen financiële noden. Dit kan gebeuren zonder dat hij daarvoor enige motivatie zou moeten geven (behalve in het geval dat er aanvaarde begunstigden zijn).

Planning is goed, vertrouwen is beter, maar controle is best.

Familiale verankering

Zelfs het meest gedetailleerde testament garandeert geen behoorlijke verdeling van de familietegoeden over een langere termijn, want het houdt geen of weinig rekening met onvoorziene gebeurtenissen en het verankert de familiewaarden onvoldoende. Een Luxemburgse vermogensverzekering in combinatie met een Belgische burgerlijke maatschap, een Belgische private stichting, een Nederlandse Stichting Administratiekantoor of een Angelsaksische trust laat toe om het familie fortuin te verankeren. Van zodra de familieleden, zowel de eigen familie als de aangetrouwden, weten dat er voorzien is in een solide en gecontroleerde distributieplanning zullen ze minder geneigd zijn om die planning in vraag te stellen. Door de combinatie van de verschillende structuren worden én de burgerrechtelijke voordelen behouden én de rendabiliteit verbeterd; bijvoorbeeld met een STAK: 15% Luxemburgse dividend belasting in plaats van 27% RV in België, en zelfs 0% in geval van een participatie van meer dan 10%.

Goed, Beter, Best

Planning is goed, vertrouwen is beter, maar controle is best. Vermogensplanning is een levende materie dat onderhevig is aan de steeds wijzigende omstandigheden van het dagelijks leven. Elke vorm van vermogensplanning moet daarom regelmatig geëvalueerd worden door een onafhankelijk expert om na te gaan of die al dan niet moet bijgestuurd worden. Via een Luxemburgse vermogensverzekering kan men doorgaans de volledige controle behouden op vlak van afkopen en de wijziging van begunstiging zonder dat dit afbreuk doet aan de conformiteit of de effectiviteit van de vermogensplanning.

Werner Niemegeers
Fiscaal Advocaat

Het artikel over hoe een Luxemburgse vermogensverzekering kan aangewend worden voor een optimale vermogensplanning is het derde artikel in onze reeks van drie op maandbasis. Het artikel hoe de Luxemburgse vermogensverzekering kan bijdragen tot de beveiliging van uw vermogen was het eerste. In deel twee werd behandeld welke rendementen kunnen gehaald worden via een belegging in een Luxemburgse vermogensverzekering.