Nationale Bank blokkeert Optima-rekeningen

Optima logoDe Nationale Bank van België (NBB) heeft alle zichtrekeningen bij Optima geblokkeerd. De NBB wil op die manier een “run on the bank” bij Optima vermijden. De beslissing volgt op het nieuws dat er onregelmatigheden zijn vastgesteld in hoofde van de hoofdaandeelhouder van Optima, Jeroen Piqueur. Die zou via onkostennota’s middelen onttrokken hebben aan de bank. Hieronder het persbericht van de NBB.Optima Bank heeft op 2 september 2014 bekend gemaakt dat zij vanaf 2015 geen spaarrekeningen meer zou aanbieden of kredieten zou verlenen. Sindsdien is het balanstotaal van de bank verminderd van 769 miljoen euro tot 140 miljoen euro, onder meer door een vermindering van de deposito’s van cliënten van 683 miljoen euro tot 90 miljoen euro.

In het kader van een recente inspectie door de NBB werden verschillende onregelmatigheden in het beheer van Optima Bank vastgesteld. In deze context heeft Optima Bank de toezichthouder ingelicht dat zij haar statuut van kredietinstelling en haar ambities om een beursvennootschap te worden, verzaakt. Derhalve heeft de NBB een voorstel tot intrekking van de bankvergunning ingediend bij de ECB, die sedert de inwerkingtreding van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme bevoegd is voor de intrekking van de vergunning van alle kredietinstellingen in de eurozone. De hoofdaandeelhouder heeft garanties verstrekt aan Optima Bank teneinde de afwikkeling van haar bankactiviteiten ordentelijk te laten verlopen.

De NBB heeft een speciaal commissaris aangesteld om ter plaatse de afwikkeling van de bankactiviteiten op te volgen. Aangezien er ook aanwijzingen zijn van mogelijke strafrechtelijke inbreuken heeft de NBB aan het parket van Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent een dossier overgemaakt. De vaststellingen van de NBB werden eveneens overgemaakt aan de FSMA.

Gelet op de publicatie van berichten in de media over de situatie bij Optima Bank en om de gelijke behandeling van alle cliënten en schuldeisers te verzekeren, werd beslist om over te gaan tot een blokkering van de terugbetaling van de deposito’s van cliënten en van de andere schuldvorderingen van Optima Bank. Deze blokkering zal van kracht zijn tot wanneer nodige procedures opgestart zijn om de bankactiviteiten definitief af te wikkelen.

De eerste bekommernis van de NBB in dit verband blijft de bescherming van de belangen van de schuldeisers van Optima Bank, en dit in overleg met de Minister van Financiën.

Ten gevolge van de blokkering van de deposito’s van de cliënten werd dan ook het Garantiefonds voor financiële diensten ingeschakeld (de nieuwe benaming van het Bijzonder beschermingsfonds). Het Garantiefonds zal de geblokkeerde deposito’s terugbetalen binnen de wettelijk voorziene voorwaarden, namelijk tot 100.000 euro per deposant.