Stop een tijger in uw vermogen met een Luxemburgse vermogensverzekering

De opbrengsten op het spaargeld moeten met een vergrootglas worden gezocht nu de banken teruggevallen zijn op de wettelijke minimumrente. Uw financiële reserves in een Luxemburgse vermogensverzekering stoppen kan het – op een fiscaal vriendelijke manier – beduidend meer doen opbrengen. In ons tweede luik over de Luxemburgse vermogensverzekering komt de rendabiliteit, het verschil tussen baten en kosten, aan bod.Dossier Luxemburgse vermogensverzekering, deel II: Rendement

Veel mensen verkijken zich op procentjes. De vruchtbare basis voor een verantwoord rendement van uw appeltje voor de dorst wordt bepaald door de keuze van de producten waarin belegd wordt en hun fiscaal regime. De belegger bevindt zich op een tweesprong : kiezen voor de standaard producten die hem voorgeschoteld worden door zijn huisbankier of voor een deskundig en onafhankelijk advies dat op zoek gaat naar de juiste combinatie uit dit gamma van beleggingsproducten. De Luxemburgse Vermogensverzekering biedt een maximale toegang tot internationale en institutionele beleggingsproducten die voor de Belgische belastingresident als particuliere belegger dikwijls ontoegankelijk zijn.

Gatsby & White - planners for life

Kiezen tussen standaardproducten of maatwerk

De investeringsflexibiliteit in het kader van een Luxemburgse vermogensverzekering is immers zo groot dat de mogelijkheid bestaat dat de aanbieder de klant in een soort van huisfonds stopt waarin de eerste plaats de belangen van anderen mee gediend zijn in plaats van die van de klant zelf.

Als reactie op de financiële crisis van 2007-2008 bestrijdt de EU dit ingebakken belangenconflict door middel van verschillende directieven. Recente directieven zoals MiFID en de “Insurance Mediation Directive” (IMD) worden geactualiseerd en uitgebreid met een reeks nieuwe zoals MiFID II, PRIIPS, KID en de “Insurance Distribution Directive” (IDD). De IDD is op verzekeringsvlak de tegenhanger van wat de MiFID II op bancair gebied is; met name het beschermen van de klant door middel van meer transparantie in de financiële sector (onder andere op het vlak van kosten allerhande) en het vermijden van belangenconflicten in hoofde van de aanbieder van de financiële producten.

BalanceVoor de bemiddeling van zijn levensverzekering kan de klant zich rechtstreeks wenden tot een agent van een verzekeringsonderneming. Maar hier stellen zich vragen naar het deskundig en onafhankelijk advies. De klant kan zich laten leiden door een makelaar die contractueel gebonden is aan een bepaalde bankengroep. Hoe kan die makelaar een belangenconflict vermijden als de klant een probleem heeft met de verzekeraar of de bankier? De klant kan zich ook laten leiden door een onafhankelijke makelaar. Dan treedt er geen belangenconflict op maar hoe zit het met diens deskundigheid. Die keuze is feitelijk doorslaggevend voor het behalen van het bruto-rendement dat later zal gehaald worden.

Bruto- en nettorendement

De rendabiliteit van een Luxemburgse vermogensverzekering kan uitgesplitst worden in een bruto- en een netto rendement.

Met bruto rendement wordt bedoeld : maximale toegang tot internationale beleggingsinstrumenten, of bepaald onroerend goed. Er kan zelfs belegd worden in private equity of kunst. Ook de vlotte aanpasbaarheid aan de persoonlijke investeringsstrategie kan tot het bruto rendement worden gerekend. Er zijn gevallen gekend waarbij financiële instellingen er weken of zelfs maanden over doen om van strategie te wijzigen. Op zo’n periode is de opportuniteit weg en daarmee ook het potentieel rendement. Een veel gehoorde klacht is immers dat men de belegger laat zitten in de fondsen waar hij bij aanvang ingestapt is. Maar marktomstandigheden kunnen wijzigen en wie vandaag in goede fondsen stapt met een aantrekkelijk rendement is niet zeker dat dit na verloop van tijd nog altijd het geval zal zijn. Het is uiterst belangrijk dat er ingespeeld wordt op de steeds wijzigende omstandigheden van de markt. Dit kan enkel gebeuren via een onafhankelijke adviseur die denkt en werkt in het belang van de klant en die opbokst tegen het geweld van de institutionele beleggingsinstellingen.

Het is uiterst belangrijk dat er ingespeeld wordt op de steeds wijzigende omstandigheden van de markt. Dit kan enkel gebeuren via een onafhankelijke adviseur die denkt en werkt in het belang van de klant.

Onder netto rendement wordt dan weer verstaan : het netto rendement dat men behaalt na de fiscale druk op de beleggingen; de belastingen op de overdrachtstechnieken met oog op een schenking aan de kinderen of via generation skipping, met een schenking aan de kleinkinderen, teneinde de erfbelasting te beperken.

Eénmalige premietaks

Wie opteert voor een Luxemburgse vermogensverzekering moet een premietaks van 2 % betalen. Wie bereid is om over deze drempel te stappen is daarna levenslang vrijgesteld van de jaarlijkse roerende voorheffing (RV) van 27%. Hoe hoger de roerende voorheffing (RV), hoe langer de beleggingshorizon en hoe hoger het bruto rendement op de onderliggende beleggingen, hoe significanter dit financieel voordeel wordt.

De levensverzekeringen van het type Tak 23, en dus ook de Luxemburgse vermogensverzekering, zijn vandaag de énige vermogensstructuren die enkel belast worden op het moment van de instap en niet tijdens het contract of bij de uitstap, zelfs niet gedurende de eerste 8 jaar.

Bijkomende fiscale voordelen

In een levensverzekering van het type Tak 23, en dus ook de Luxemburgse Vermogensverzekering, zijn geen beurstaksen verschuldigd op aan- en verkopen van aandelen en obligaties, respectievelijk 0.27% en 0.09%, en BTW al evenmin. Onderliggende beleggingen in het beleggingsfonds waaraan de Luxemburgse Vermogensverzekering is gekoppeld zijn niet onderhevig aan de Belgische speculatietaks van 33% noch aan de Kaaimantaks in België. Heffingen die het al zo mager rendement van uw vermogen in België nog meer afromen. Hoog tijd dus om één en ander kritisch onder ogen te nemen.

De ervaring leert dat de éénmalige premietaks, de oprichtingsvergoeding en de jaarlijkse beheersvergoeding van de Luxemburgse Vermogensverzekering fiscaal worden terugverdiend binnen een periode van 3 tot 5 jaar.

Een gedeelte van de buitenlandse bronbelasting op de inkomsten uit de onderliggende beleggingen wordt door de verzekeraar gerecupereerd op basis van belastingverdragen ter vermijding van een dubbele belastingheffing.

De ervaring leert dat de éénmalige premietaks, de oprichtingsvergoeding en de jaarlijkse beheersvergoeding van de Luxemburgse Vermogensverzekering fiscaal worden terugverdiend binnen een periode van 3 tot 5 jaar; met andere woorden deze vermogensstructuur betaalt zichzelf terug en dit zonder rekening te houden met de besparing op de erfbelasting.

Technisch rendement van 4 %

Een gemiddeld rendement 4 % over een langere periode van 10 of 20 jaar behoort in het kader van een investeringsstrategie zeker tot de mogelijkheden wanneer belegd wordt in financiële producten op maat gekoppeld aan een goede opvolging van de evoluties op de financiële markten. Een rendement van 4 % komt ook niet zomaar uit de lucht vallen; dat rendement komt ook terug bij de berekening van lijfrente en zelfs als basis voor de vermogensrendementsheffing in Nederland.

Heel concreet betekent dit dat wie 100.000 € in een Luxemburgse vermogensverzekering stopt (met gekapitaliseerde interesten van om en bij de 4 %, zonder RV) na 5 jaar 121.660 € bezit, na 10 jaar 148.020 € en na 20 jaar is het kapitaal al opgelopen tot 219.110 €. Met inning van de RV (van 27%) bedraagt het netto rendement nog 2,92 % en verlaagt de opbrengst na 5 jaar naar 115.470 €; na 10 jaar naar 133.350 € en na 20 jaar naar 177.820 €. Of hoe de inhouding van de RV toch wel een wereld van verschil maakt op termijn. Helemaal buiten de prijzen valt een spaarboekje. Diezelfde 100.000 € op een spaarboekje brengt momenteel 0,11 % per jaar op; zelfs met gekapitaliseerde interesten is dit na 20 jaar amper 102.220 €. Moet er nog zand zijn?

Besluit

Een Luxemburgse vermogensverzekering kan het rendement van uw spaargeld naar een hoger niveau tillen. Sinds de invoering van de Kaaimantaks moet op gelden in alle buitenlandse structuren jaarlijks RV betaald worden; behalve als het gaat om een levensverzekering. De vermogensverzekering is niet onderworpen aan de jaarlijkse RV omdat bij instap een taks van 2 % wordt geheven. Dit fiscaal vriendelijker klimaat zal altijd een beter rendement opleveren dan eender welk bancair alternatief en dat zien we internationaal bevestigd.

Werner Niemegeers

Fiscaal Advocaat

Het artikel over het rendement van de Luxemburgse vermogensverzekering is het tweede in een reeks van drie op maandbasis. In deel 1 werd behandeld hoe uw belegging kan beveiligd worden in een Luxemburgse vermogensverzekering. Hoe een Luxemburgse vermogensverzekering kan aangewend worden voor een optimale vermogensplanning zal ten slotte aan bod komen in deel 3.