Golden Visa Program voor Zwitserland

Paul Wehrens

Een “Golden Visa” verwijst naar een immigratieprogramma dat het voor vermogende personen mogelijk maakt om een verblijfsvergunning in, of zelfs de nationaliteit van een ander land aan te vragen door daar een investering of donatie te doen. Na toekenning worden de aanvrager en zijn familieleden legale inwoners van dat land. Aan het woord is Paul Wehrens. Paul is accountant-ondernemer van beroep. Van 2015 tot en met 2019 was hij de CEO van het Family Office van de Nederlandse ondernemer Leo van Gansewinkel. In deze bijdrage gaat hij dieper in op het “Golden” Visa Program voor Zwitserland.

Voor EU/EFTA-burgers is in principe geen Golden Visa nodig. Zij kunnen gemakkelijk naar Zwitserland verhuizen indien aangetoond kan worden dat voldoende vermogen beschikbaar is om in het levensonderhoud te voorzien. Voor werkenden volstaat veelal een arbeidscontract en een huurovereenkomst voor de immigratiedienst om een verblijfsvergunning af te geven.De procedure voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor niet-EU- of niet-EFTA-onderdanen is gezien de restrictieve regelgeving, het jaarlijkse quota en de discretionaire bevoegdheid van de respectieve autoriteiten echt uitdagend. Een bezoldigd werknemer met zeer hoge kwalificaties of een gepensioneerde vanaf 55 jaar met voldoende middelen en nauwe banden met Zwitserland, maakt kans op een verblijfsvergunning. Uitsluitend de UHNWI die bereid is aanzienlijke bedragen aan jaarlijkse belastingen te betalen of via het Swiss Business Investor Program voor de duur van de vergunning substantieel investeert in een nieuwe of bestaande Zwitserse onderneming, maakt inderdaad kans om via het Zwitserse “Golden Visa Program” te worden toegelaten.

Relocation van UHNWI naar Zwitserland gaat in het algemeen samen met belastingoptimalisering. Het merendeel van de Zwitserse kantons biedt aan zeer vermogende buitenlanders en als onderdeel van het “Golden Visa Program”, een vereenvoudigde methode van belastingheffing aan bij hun vestiging in Zwitserland. Bij deze Lump Sum Taxation wordt voor zover de UHNWI zich onthoudt van professionele activiteiten in Zwitserland, de belasting geheven over een forfaitair belastbaar inkomen en -vermogen dat is afgeleid van de geschatte jaarlijkse kosten van levensonderhoud. Deze laatste wordt benaderd op minstens zeven tot tien keer de huurwaarde van de woning waar men in woont, alles met een minimum van Chf 400k. De effectieve belastingdruk is in het algemeen zeer aantrekkelijk. De specifieke modaliteiten worden vooraf besproken met de belastingdienst van het kanton waar de aanvrager wil gaan wonen en vastgelegd in een juridisch bindende ruling. Positief neveneffect zijn de beperkte administratieve lasten die deze regeling met zich meebrengt. Zwitserland is ook een aantrekkelijke verblijfplaats met betrekking tot successie- en schenkingsrechten. Het land kent geen federale successierechten of schenkingsrechten. In plaats daarvan zijn de 26 kantons zelf bevoegd. Over het algemeen zijn schenkingen aan echtgenoten/partners en naaste familieleden zoals ouders en kinderen vrijgesteld van heffing.

In een volgende bijdrage gaat Paul Wehrens dieper in op de overige motieven die een rol spelen bij een keuze voor Zwitserland.

(Dit artikel is u aangeboden door paulwehrens.com)