UPDATE – Stijn Van Rompay: beurswaakhond blaft niet langer maar bijt

Stijn Van Rompay (Foto: RV)

De FSMA, voluit de ‘Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten’, wordt doorgaans populair omschreven als de ‘beurswaakhond’. Het is dan wel een hond die meer blaft dan bijt. Maar met Stijn Van Rompay is dit nu anders. De farma ondernemer, oprichter van het beursgenoteerde Hyloris, is onbetrouwbaar, zo zegt de FSMA onomwonden. In een opmerkelijk persbericht waarschuwt de toezichthouder voor de informatie die Hyloris heeft verstrekt aan beleggers. ‘De FSMA heeft ernstige twijfels over de betrouwbaarheid van de informatie die Hyloris aan de markt heeft verstrekt’, klinkt het. En met effect. Stijn Van Rompay zet een stap opzij. De financieel directeur en een juridisch adviseur verlaten het bedrijf. Opmerkelijk in het hele verhaal is de houding van KBC Securities. Stijn Van Rompay weerlegt ondertussen de kritiek (cfr update onderaan het artikel).

Wat Van Rompay met Hyloris doet is geneesmiddelen met een vervallen patent oprapen, minimaal wijzigen en daarvoor dan een nieuw 20-jarig patent aanvragen. Het hoeft niet gezegd dat die manier van werken weinig sympathie oproept in de miljardenindustrie van de farma. En Stijn Van Rompay heeft het van geen vreemden. Zijn 73-jarige vader Léon Van Rompay is een oudgediende in de farmasector. “Ik ben altijd een rebel geweest.” zei die ooit over zichzelf. In 1999 bracht hij zijn bedrijf Docpharma naar de beurs, op dat moment een brokkenmaker met agressieve prijzen van generieke geneesmiddelen, geneesmiddelen dus die kopieën zijn van bestaande producten waarbij het actieve element gekopieerd is. Zes jaar na de beursintroductie verkocht Léon Van Rompay zijn bedrijf aan een Indisch farmabedrijf en streek 31 miljoen euro op. U leest er hier alles over.De handel in het Hyloris-aandeel is al sinds 29 april opgeschort in afwachting van het resultaat van een ‘intern forensisch onderzoek’ door revisor KPMG naar een transactie met het Nederlandse QliniQ. Hyloris boekte initieel 1 miljoen euro inkomsten uit de verkoop van het generieke middel HY-038 aan de Nederlanders. Tegelijk boekte Hyloris 1 miljoen euro onderzoekskosten op het van QliniQ verworven middel tegen fosfortekort in het bloed. “Het forensisch onderzoek concludeert dat QliniQ geen interesse had in HY-038 en dat er een gebrek is aan substantie voor de betaling van 1 miljoen euro door Hyloris aan QliniQ”, zegt de FSMA nu. De beurswaakhond kan daardoor tot geen ander besluit komen dan dat de overeenkomsten met QliniQ er alleen kwamen met het oog op de boekhouding en de communicatie met de markt. “Het was de bedoeling de omzet in 2022 op te krikken en er zijn sterke aanwijzingen van een opzettelijke poging om de overeenkomst te antidateren op 31 december 2022.” Met andere woorden, Stijn Van Rompay is een oplichter.

Verder meldt de FSMA dat het forensisch onderzoek voor de onafhankelijke bestuurders van Hyloris de aanleiding was om aan te dringen zowel CEO Stijn Van Rompay, als financieel directeur Jean-Luc Vandebroeck en het hoofd juridische zaken, Koenraad Van Der Elst, te ontslaan en te vervangen door ‘sterke onafhankelijke en geschikte kandidaten’. Dat laatste is nu ook gebeurd. Met uitzondering van Stijn Van Rompay die op termijn een stap opzij zet. De beurshandel in Hyloris zal pas heropend worden als het jaarverslag van 2023 gepubliceerd kan worden, inclusief het verslag van de revisor.

De aandelenmakelaar KBC Securities reageerde wel opmerkelijk op de waarschuwing van de FSMA naar aanleiding van ‘bewijzen van meerdere foutieve verklaringen van het management’ van Hyloris. Het beurshuis verlaagt het advies voor het bedrijf van ‘kopen’ naar ‘bijkopen’. Nog altijd een positieve aanbeveling, dus, maar wel minder positief dan voordien. Het koersdoel blijft daarbij 21 euro. Het aandeel werd geschorst met een koers van 11 euro. Hyloris ‘kopieert’ geneesmiddelen die buiten patent zijn gevallen en wil 18 medicijnen naar de markt wil brengen. Volgens KBC blijft de businesscase van Hyloris overeind en kunnen de geneesmiddelen honderden miljoen euro’s omzet genereren. KBC is dus verregaand geëngageerd in het farmabedrijf.

UPDATE

In een persbericht weerlegt Hyloris de sfeerstemming rond het bedrijf. Bij deze de belangrijkste opmerkingen van Hyloris:

Tijdens en na het beoordelingsproces werd het bedrijf formeel op de hoogte gesteld van de mening van het uitvoerend managementteam dat de forensische onafhankelijke beoordeling procedurele, methodologische en inhoudelijke tekortkomingen vertoont, Het management betwist de bevindingen en is onder andere van mening dat het de onafhankelijke juridische expert aan onpartijdigheid ontbrak, dat hij zijn toelichtingen en opmerkingen niet naar behoren in overweging heeft genomen en dat de bevindingen de onafhankelijkheid van de onafhankelijke juridische expert aantasten. Het management team wijst er ook op dat er regelmatig interactie was met de commissaris van de vennootschap over de boekhoudkundige verwerking van de transacties. Tot slot wijst het managementteam met name op de werkelijke inhoud van de HY-038- en HY-088-transacties en herhaalt zijn vaste overtuiging dat de HY-088 transactie waarde zal creëren voor de vennootschap.

In de eerste helft van juni 2024 heeft de Raad van Bestuur meermaals beraadslaagd over de bevindingen van het forensisch onafhankelijk onderzoek, de aanbevelingen van het ad-hoccomité (zoals beschreven in de FSMA-mededeling van 5 juli 2024) en de opmerkingen van het uitvoerend management. Waar nodig, werden de vergaderingen in besloten kring gehouden met enkel de niet-uitvoerende bestuurders. Gedurende deze periode, werd de Raad ook geïnformeerd dat de CEO van de Vennootschap heeft aangeboden om terug te treden als CEO en over te stappen naar een specifieke, op strategie gerichte rol.

De Vennootschap zal een overgangsproces opstarten naar een onafhankelijke CEO, met de bedoeling dat de huidige CEO, de heer Stijn Van Rompay, een toegewijde rol krijgt die gericht is op het aansturen en uitvoeren van de wereldwijde strategie van de onderneming. Behoudens een overgangsperiode zullen de CFO en CLO van Hyloris hun functie binnen de vennootschap neerleggen met wederzijdse instemming in het belang van het bedrijf (maar zonder erkenning van een van de bevindingen van het onderzoek). Op verzoek van de Raad van Bestuur zal de CFO bij de Vennootschap blijven om de jaarrekening van Hyloris af te werken.

FSMA-communicatie

De vennootschap heeft kennis genomen van de mededeling van de FSMA. De vennootschap is van mening dat zij alle informatie die relevant is voor beleggers beschikbaar heeft gesteld. Zoals in het verleden heeft de vennootschap zich geëngageerd om de markt correct te informeren en zij zal de gesprekken met de FSMA voortzetten om overeenstemming te bereiken over een communicatiebeleid dat tegemoetkomt aan de zorgen van de FSMA. De vennootschap werkt nauw samen met de bedrijfsrevisor om de jaarrekening voor het boekjaar 2023 zo snel mogelijk af te ronden. De vennootschap spant zich ook in om de handel in Hyloris-aandelen zo snel mogelijk te hervatten.