UPDATE – Voor Herman De Croo is Filip Dewinter een half miljoen euro waard

De traditionele partijen in het Vlaams Parlement zaten met een probleem. Op dinsdag 18 juni moeten de 124 verkozen Vlaamse parlementsleden de eed afleggen. De vroegere voorzitter Jan Peumans is er dan niet meer bij. Maar in wiens handen moeten ze die eed dan wel afleggen? In handen van het parlementslid met de meeste anciënniteit. En dat is in deze Vlaams Belang oudgediende Filip Dewinter. En dat wil de liberale oudgediende Herman De Croo niet laten passeren. Zijn anciënniteit is hoger dan die van Dewinter. En alhoewel de 82-jarige De Croo had gezegd niet te zullen terugkeren naar het Vlaams parlement, doet hij dat nu wel, voor één keer nog. Om de eed te laten afleggen in zijn handen. Hij verliest daarbij wel een vertrekpremie van 570.000 euro. Maar dat heeft de politicus uit Brakel er voor over.Een parlementslid dat niet herverkozen raakt, heeft recht op een afscheidspremie. Over die premie is de voorbije jaren heel wat te doen geweest. Voor De Croo, met zijn 51 jaar dienst, bedraagt die 570.000 euro. Door nog één keer terug te keren en daarna zelf op te stappen, verliest hij het recht op die uitkering. Maar dat laat De Croo langs zich heen gaan.

De liberale minister van staat heeft nog wel meer zaken te verwerken. Eind vorig jaar moest hij ontslag nemen als ondervoorzitter van de beursgenoteerde holding Texaf van de familie Croonenberghs. De samenstelling van de raad van bestuur van de holding, die voornamelijk investeert in Congo, was niet conform de wetgeving die inging op 1 januari 2019 en die bepaalt dat het geslacht van een derde van de leden van de raad van bestuur moet verschillen van dat van de andere leden. Met drie vrouwen op de tien bestuurders komt Texaf nog niet aan een derde vrouwen. Dus moest De Croo gaan.

UPDATE

Er is heel wat te doen omtrent de uitspraken van Herman De Croo, zowel wat de omvang betreft van de uittredingsvergoeding als wat het systeem van de vergoedingen zelf betreft. Wat wij vernemen, is dat de orde van grootte van de vergoeding wel klopt wanneer de uittredingsvergoeding wordt gecombineerd met het parlementair pensioen. Maar dat is niet het geval. Wie kiest voor een uitkeringsvergoeding ziet zijn pensioen opgeschort worden. De uitkering wordt uitbetaald in schijven verdeeld over 24 maanden. Voor Herman De Croo gaat het dan om ongeveer 280.000 euro. Kiest De Croo niet voor de premie, dan begint zijn pensioen automatisch te lopen. 

Inzake dat systeem stelden we ons de vraag wat er zou gebeuren mocht Herman De Croo komen te overlijden. Is er dan een verschil tussen een premie en een pensioen dat ophoudt? We gingen daarvoor even grasduinen in het reglement van het Vlaams Parlement en we lazen daar het volgende:

Artikel 51

Indien een gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger overlijdt in de periode waarin hij een uittredingsvergoeding ontvangt, hebben de volgende personen recht op een vergoeding: de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner; of, als de betrokkene op het ogenblik van overlijden geen echtgenoot of wettelijk samenwonende partner had, de kinderen die op het ogenblik van overlijden ten laste waren van de gewezen Vlaamse volksvertegenwoordiger. Elk kind dat aan de voorwaarden voldoet heeft recht op een gelijk deel van die vergoeding.

Artikel 52

Het bedrag van de in artikel 51 bedoelde vergoeding is gelijk aan 60 % van de op het ogenblik van het overlijden toegekende, maar nog niet uitgekeerde uittredingsvergoeding. De vergoeding wordt gedurende de resterende looptijd van de uittredingsvergoeding op maandelijkse basis uitbetaald.